สัญญากู้ยืมเงิน  ( ทั่วไป )

 

                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………………..เดือน…………………………พ.ศ…………………..

ณ  วันที่………….ถนน……………….แขวง…………………….เขต…………………….กรุงเทพมหานคร

ระหว่างข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………….

อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้กู้  ฝ่ายหนึ่ง

กับข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………….

อยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  ผู้ให้กู้  อีกฝ่ายหนึ่ง

                ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญาดังต่อไปนี้

                ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงิน……………….บาท (………………………………………)

โดยในวันทำสัญญานี้ผู้กู้ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้ว และตกลงว่าจะชำระคืนเงินให้กับผู้ให้กู้ภายในวันที่…….

เดือน………………………….พ.ศ…………..

                ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงจะให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ  15 ต่อปี  และตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้ทุก ๆ เดือน  

                ข้อ 3.  เงื่อนไขตกลงอื่น ๆ  ( หากมี )

                ผู้ให้กู้ยอมให้ผู้ชำระหนี้เงินกู้เป็นข้าวเปลือก  โดยกำหนดราคาเกวียนละ……………………….บาท

(…………………………………….) โดยให้ถือราคาตามที่ทางราชการกำหนดในขณะที่มีการชำระหนี้รายนี้

                ข้อ 4.  ในการกู้ยืมตามสัญญานี้ผู้กู้ได้นำหลักทรัพย์เป็นประกันให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้คือ

………………………………………………………………………………………….

                ………………………………………………………………………………………………………..

                ……………………………………………………………………………………………………....

                …………………….

                …………………………………………………………………………………………………….

                ………………………………

หลักทรัพย์ดังกล่าวผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  ไม่มีภาระติดพันใด ๆ

                ในวันทำสัญญานี้ผู้ให้กู้ได้ยึดถือหลักประกันที่ผู้ส่งมอบให้แล้ว และผู้ให้กู้จะคืนให้เมื่อผู้กู้ได้ชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

                ข้อ 5.  หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องศาลบังคับคดี และยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการดำเนินคดีและบังคับคดีได้อีกโสดหนึ่งด้วย

                เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์ของคู่สัญญา  ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้กู้

 

ลงชื่อ………………………………….ผู้ให้กู้

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน

 

ลงชื่อ………………………………….พยาน / ผู้พิมพ์

 

 

 

 

 

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US