ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 50/2536

ป.วิ.พ. มาตรา 234, 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับรองฎีกา ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ข้อกฎหมายด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนแบ่งแยก และโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 28476 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ตาม แผนที่สังเขปท้ายฟ้องแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ในการแบ่งแยกและจดทะเบียนโอนกึ่งหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 107)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา เกินกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง ให้ส่ง สำนวนไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 118)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 17 กันยายน 2535ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาวันที่ 3 ธันวาคม 2535 ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้นในวันใดการที่จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาใน วันที่ 24 ธันวาคม 2535 จึงถือไม่ได้ว่า จำเลยยื่นเกินกำหนด 15 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อที่จำเลยอ้างว่า ฎีกาข้อ 2(ก)(ข)และ(ค) เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายนั้นเห็นว่า แม้ฎีกา ของจำเลยดังกล่าวจะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร ได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

___________________________

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 17 กันยายน 2535ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาวันที่ 3 ธันวาคม 2535 ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งไม่รับฎีกาของศาลชั้นต้นในวันใดการที่จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาใน วันที่ 24 ธันวาคม 2535 จึงถือไม่ได้ว่า จำเลยยื่นเกินกำหนด 15 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อที่จำเลยอ้างว่า ฎีกาข้อ 2(ก)(ข)และ(ค) เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายนั้นเห็นว่า แม้ฎีกา ของจำเลยดังกล่าวจะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร ได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ประดิษฐ์ เอกมณี-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US