รวมคดีเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

เมษายน 4, 2020

การถอนการบังคับคดี | คำพิพากษาถูกกลับชั้นที่สุด

เมษายน 4, 2020

การนำสืบพยานเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร

เมษายน 4, 2020

การยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนด 1 เดือน

เมษายน 4, 2020

การส่งคำสั่งอายัดของเจ้าพนักงานบังคับคดี

เมษายน 4, 2020

ขอออกหมายบังคับคดี

เมษายน 4, 2020

ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

เมษายน 4, 2020

ขอให้เพิกถอนการพิจารณาคดีของศาล

เมษายน 4, 2020

ขาดนัดยื่นคำให้การ-สิทธิถามค้าน

เมษายน 4, 2020

ข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ

เมษายน 4, 2020

คดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์มีทุนทรัพย์

เมษายน 4, 2020

คำร้องสอด

เมษายน 4, 2020

คำสั่งศาลที่ไม่รับอุทธรณ์คำสั่งไม่ชอบ

เมษายน 4, 2020

ค่าสินไหมทดแทนที่จำนวนเงินไม่แน่นอน

เมษายน 4, 2020

นอกฟ้องนอกประเด็น

เมษายน 4, 2020

ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

เมษายน 4, 2020

ผู้เสียหายฐานละเมิดอำนาจศาล

เมษายน 4, 2020

ฟ้องซ้ำ | คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีก

เมษายน 4, 2020

ฟ้องซ้ำตาม ป. วิ. แพ่ง มาตรา 148

เมษายน 4, 2020

ฟ้องผิดต่อข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร

เมษายน 4, 2020

ฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม

เมษายน 4, 2020

ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

เมษายน 4, 2020

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เมษายน 4, 2020

รับฟังพยานหลักฐานฝ่าฝืนกฎหมาย

เมษายน 4, 2020

วันนัดชี้สองสถาน

เมษายน 4, 2020

วินิจฉัยนอกเหนือไปจากคำฟ้องและคำให้การ

เมษายน 4, 2020

สิทธิในฐานะผู้รับจำนอง | รับชำระหนี้

เมษายน 4, 2020

สิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนของผู้รับจำนอง

เมษายน 4, 2020

หน้าที่ในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เมษายน 4, 2020

ห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

เมษายน 4, 2020

อำนาจฟ้องที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

เมษายน 4, 2020

เข้าเป็นโจทก์ร่วมต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วย

เมษายน 4, 2020

เพิกถอนการขายทอดตลาด

เมษายน 4, 2020

แจ้งคำสั่งขายทอดตลาดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

เมษายน 4, 2020

ใครมีอำนาจอนุญาตให้ฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US