รวมคดีเกี่ยวกับแรงงาน และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

เมษายน 4, 2020

การจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

การเลิกจ้างเพราะเกษียณอายุไม่อาจถอนได้

เมษายน 4, 2020

ขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาฝ่ายเดียวต้องดำเนินการภายใน 7 วัน

เมษายน 4, 2020

คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน | เป็นที่สุด

เมษายน 4, 2020

ค่าครองชีพเป็นค่าจ้างหรือไม่

เมษายน 4, 2020

ค่าจ้างค้างจ้ายกับดอกเบี้ยผิดนัดที่ลูกจ้างมีสิทธิคิดเอากับนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเพื่อคำนวณจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

ถือไม่ได้ว่าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

ทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับในกรณีร้ายแรง

เมษายน 4, 2020

นายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราว | ค่าจ้างระหว่างหยุดงาน

เมษายน 4, 2020

นายจ้างมอบอำนาจบังคับบัญชาให้ผู้อื่น

เมษายน 4, 2020

นายจ้างเลิกจ้างกับการจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

บทความเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

เมษายน 4, 2020

บำเหน็จดำรงชีพกับบำเหน็จตกทอด

เมษายน 4, 2020

ฝ่าฝืนระเบียบนายจ้างมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

ฟ้องไล่เบี้ยลูกจ้างให้รับผิด | ละเมิดบุคคลภายนอก

เมษายน 4, 2020

ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

เมษายน 4, 2020

สัญญาจ้างทดลองงาน | สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

เมษายน 4, 2020

สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างทำของ

เมษายน 4, 2020

สิทธิของลูกจ้างกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

สิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ | ย้ายสถานประกอบกิจการ

เมษายน 4, 2020

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

เมษายน 4, 2020

อ้างเหตุเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

เรียกค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องตักเตือนเป็นหนังสือ

เมษายน 4, 2020

เลิกจ้างไม่ได้ตักเตือนเป็นหนังสือ | ค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

เล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาทำงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว

เมษายน 4, 2020

แม่บ้านฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US