adminปรึกษาคดีฟรี

เมษายน 4, 2020

สัญญากู้เงิน

เมษายน 4, 2020

สัญญากู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายใหม่

เมษายน 4, 2020

สัญญากู้ยืมเงิน ( ทั่วไป )

เมษายน 4, 2020

เงินเดือนข้าราชการไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีหรืออายัดไม่ได้จริงหรือไม่?

เมษายน 4, 2020

เขตอำนาจศาลเรื่องคำร้องขัดทรัพย์

เมษายน 4, 2020

สิทธิร้องขอให้ปล่อยที่ดินที่โจทก์นำยึด(ร้องขัดทรัพย์)

เมษายน 4, 2020

สิทธิขอกันส่วนที่ดินก่อนขายทอดตลาด | เจ้าของรวม | ขอให้ปล่อยทรัพย์

เมษายน 4, 2020

บังคับจำนองเมื่อพ้น 10 ปีนับแต่มีคำพิพากษา

เมษายน 4, 2020

ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด | ฟ้องขับไล่

เมษายน 4, 2020

การบังคับคดีแพ่ง

เมษายน 4, 2020

แม่บ้านฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

เล่นอินเตอร์เน็ตในเวลาทำงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว

เมษายน 4, 2020

เลิกจ้างไม่ได้ตักเตือนเป็นหนังสือ | ค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องตักเตือนเป็นหนังสือ

เมษายน 4, 2020

เรียกค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

อ้างเหตุเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

เมษายน 4, 2020

สิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ | ย้ายสถานประกอบกิจการ

เมษายน 4, 2020

สิทธิของลูกจ้างกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างทำของ

เมษายน 4, 2020

สัญญาจ้างทดลองงาน | สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

เมษายน 4, 2020

ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

เมษายน 4, 2020

ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

ฟ้องไล่เบี้ยลูกจ้างให้รับผิด | ละเมิดบุคคลภายนอก

เมษายน 4, 2020

ฝ่าฝืนระเบียบนายจ้างมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

เมษายน 4, 2020

บำเหน็จดำรงชีพกับบำเหน็จตกทอด

เมษายน 4, 2020

บทความเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

เมษายน 4, 2020

นายจ้างเลิกจ้างกับการจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

นายจ้างมอบอำนาจบังคับบัญชาให้ผู้อื่น

เมษายน 4, 2020

นายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราว | ค่าจ้างระหว่างหยุดงาน

เมษายน 4, 2020

ทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับในกรณีร้ายแรง

เมษายน 4, 2020

ถือไม่ได้ว่าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเพื่อคำนวณจ่ายค่าชดเชย

เมษายน 4, 2020

ค่าจ้างค้างจ้ายกับดอกเบี้ยผิดนัดที่ลูกจ้างมีสิทธิคิดเอากับนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

ค่าครองชีพเป็นค่าจ้างหรือไม่

เมษายน 4, 2020

คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน | เป็นที่สุด

เมษายน 4, 2020

ขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาฝ่ายเดียวต้องดำเนินการภายใน 7 วัน

เมษายน 4, 2020

การเลิกจ้างเพราะเกษียณอายุไม่อาจถอนได้

เมษายน 4, 2020

การจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้าง

เมษายน 4, 2020

ใครมีสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขาย

เมษายน 4, 2020

เช่าที่ดินปากเปล่าไม่มีสัญญาเช่า

เมษายน 4, 2020

เงินค่าสิทธิการเช่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า

เมษายน 4, 2020

สิทธิเรียกร้องเงินดาวน์ | มูลละเมิด

เมษายน 4, 2020

สิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขาย

เมษายน 4, 2020

สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ |รถยนต์ถูกลักไป | ใช้สิทธิไม่สุจริต

เมษายน 4, 2020

สัญญาเช่าซื้อกับสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง

เมษายน 4, 2020

สัญญาเช่าช่วง | สัญญาเช่าไม่มีกำนหดระยะเวลา

เมษายน 4, 2020

สัญญาเช่า คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการเช่า

เมษายน 4, 2020

สัญญาประนีประนอมระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายแบบเหมา

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาหลายฝ่าย

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายเป็นพ้นวิสัยจากภัยพิบัติ

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายอาจบังคับได้ตามบทกฎหมายว่าด้วยตัวแทน

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไข

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายที่ไม่มีการโอนทรัพยสิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายที่มีหลักประกันเพื่อปฏิบัติตามสัญญา

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะ

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายกับสัญญาเช่าซื้อ

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขายกับสัญญาจ้างทำของ

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจ้างทำของ

เมษายน 4, 2020

สัญญาซื้อขาย | สัญญาตัวแทน | ตัวแทนเชิด

เมษายน 4, 2020

สัญญาขายฝาก | การวางทรัพย์

เมษายน 4, 2020

ลักษณะของสัญญาซื้อขาย การโอนกรรมสิทธิ์

เมษายน 4, 2020

ผู้เยาว์ทำสัญญาจะซื้อจะขาย

เมษายน 4, 2020

ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน สัญญาซื้อขาย

เมษายน 4, 2020

ค่าเช่าซื้อเครื่องรับโทรทัศน์อายุความ 2 ปี

เมษายน 4, 2020

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า

เมษายน 4, 2020

คำว่า”ขาย” ตามประมวลรัษฎากร

เมษายน 4, 2020

คำมั่นเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์

เมษายน 4, 2020

ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่อง

เมษายน 4, 2020

ข้อตกลงในการประกวดราคาเพื่อซื้อขาย

เมษายน 4, 2020

ข้อตกลงซื้อขายที่ดินมือเปล่า (น.ส. 3ก)

เมษายน 4, 2020

การบอกเลิกสัญญาเช่าโดยมิชอบ

เมษายน 4, 2020

การบอกเลิกสัญญาเช่า

เมษายน 4, 2020

การบอกเลิกสัญญา | สัญญาไม่มีกำหนดเวลา

เมษายน 4, 2020

การซื้อขายสิทธิการเช่าโทรศัพท์

เมษายน 4, 2020

การซื้อขายทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวม

เมษายน 4, 2020

(สัญญาเช่าซื้อรถยนต์) โอนสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ

เมษายน 4, 2020

(สัญญาเช่าซื้อรถยนต์) สิทธิเรียกค่าใช้ทรัพย์สินและค่าเสียหาย

เมษายน 4, 2020

(สัญญาเช่าซื้อรถยนต์) สิทธิเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

เมษายน 4, 2020

(สัญญาเช่าซื้อรถยนต์) สัญญาเช่าซื้อไม่ทำตามแบบเป็นโมฆะ

เมษายน 4, 2020

(สัญญาเช่าซื้อรถยนต์) สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้

เมษายน 4, 2020

(สัญญาเช่าซื้อรถยนต์) ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นไม่ต้องรับผิด

เมษายน 4, 2020

(สัญญาเช่าซื้อรถยนต์) ตกลงค่าเบี้ยปรับสูงเกินส่วน

เมษายน 4, 2020

(สัญญาเช่าซื้อรถยนต์) ข้อสัญญาเป็นสาระสำคัญ

เมษายน 4, 2020

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรฟ้องคู่สัญญา

เมษายน 4, 2020

ฟ้องเทศบาลไม่ดูแลไฟฟ้ารั่วไหล

เมษายน 4, 2020

ฟ้องสำนักงานอัยการสูงสุด

เมษายน 4, 2020

กระทรวงการคลังฟ้องผู้รับเหมา

เมษายน 4, 2020

อายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่

เมษายน 4, 2020

อายุความสิทธิตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

เมษายน 4, 2020

อายุความคดีความผิดฐานฉ้อโกง

เมษายน 4, 2020

ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนก่อนที่ตนออกสองปีไม่ใช่อายุความ

เมษายน 4, 2020

กำหนดหนึ่งเดือนในการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ไม่ใช่อายุความ

เมษายน 4, 2020

การฟ้องคดีเพื่อเอาคืนซึ่งการครอบครอง

เมษายน 4, 2020

การชำระหนี้ที่ขาดอายุความ

เมษายน 4, 2020

ผู้ถือหุ้นฟ้องร้องกรรมการบริษัท

เมษายน 4, 2020

ทนายความมีอำนาจดำเนินคดีแม้เลิกบริษัทแล้ว

เมษายน 4, 2020

กิจการของสามีภริยาจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US