parallax background

ประเภทการให้บริการ

1.บริการด้านการให้คำปรึกษา

สำนักงานกฎหมายของเราฯ ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เพราะการมีที่ปรึกษากฎหมายที่ดีจะส่งผลให้ธุร กิจสามารถดำเนินไปด้วยความมั่นคงและไม่เสียเปรียบคู่ค้า เช่น การซื้อขายสินค้า เมื่อขายสินค้าให้ลูกค้าแล้ว    หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ควรจะทำอย่างไร ในการซื้อขายและก่อนส่งมอบสินค้าควรจัดทำหลักฐานใดไว้บ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องดำเนินคดีหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ การ ชำระเงินควรชำระเป็นเช็คหรือให้เครดิต รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.บริการทางด้านกฎหมาย

ประเภทคดีที่รับดำเนินการ 

 • รับว่าความคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร
 • พระราชบัญญัติ ยาเสพติดทุกประเภท
 • คดีความผิดเกี่ยวกับคดีอาญา ทุกประเภท
 • รับว่าความคดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • คดีมรดก
 • คดีปกครอง
 • คดีที่ดิน
 • คดีล้มละลาย
 • รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และขอใบอนุญาตต่างๆ

 1. งานคดี สำนักงานกฎหมายของเราฯ ให้บริการในด้านคดีความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร การฟ้องดำเนินคดี ว่าต่างแก้ต่างคดี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีปกครอง

  งานคดีแพ่ง
  ให้บริการในการฟ้องดำเนินคดี และว่าต่างแก้ต่างคดีเกี่ยวกับฟ้องเรียกให้ชำระหนี้สินเชื่อ ฟ้องบังคับจำนอง การผิดสัญญาซื้อขาย จ้างทำของ ก่อสร้าง กู้ยืมเงิน คดีเกี่ยวกับการค้า การขนส่ง คดีเกี่ยวกับที่ดิน คดีครอบครัว มรดก

  ความชำนาญพิเศษ สำนักงานกฎหมายของเราฯ มีความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับคดีครอบครัว มรดก ฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส ข้อพิพาทเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์มรดก แบ่งกรรมสิทธิ์รวม เนื่องจากมีประสบการณ์ทำคดีประเภทนี้มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และแต่ละคดีจะมีจำนวนทุนทรัพย์สูง

  งานคดีอาญา
  ให้บริการในการฟ้องดำเนินคดี และว่าต่างแก้ต่างคดี ในทุกฐานความผิด ในกรณีถูกฟ้องดำเนินคดี สำนักงานกฎหมายเราฯ ให้บริการทางคดีทั้งในชั้นสอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นศาล ซึ่งการต่อสู้ในคดีอาญา ผู้ถูกกล่าวหาควรจะต้องวางแผนในการต่อสู้คดีตั้งแต่ชั้นสอบสวน เพราะจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงการพิจารณาตัดสินคดีในชั้นศาล

  ความชำนาญพิเศษ สำนักงานกฎหมายของเราฯ มีความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการฟ้องดำเนินคดีใน ข้อหาหรือฐานความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 (เช็คเด้ง เงินในบัญชีไม่พอจ่าย) เนื่องจากมีประสบการณ์ทำคดีประเภทนี้มาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ละคดีจะมีจำนวนทุนทรัพย์สูง

  งานคดีแรงงาน
  ให้บริการในการฟ้องดำเนินคดี และ ว่าต่างแก้ต่างคดี เช่น การยื่นคำร้องขออนุญาตศาลแรงงานเลิกจ้างกรรมการ ลูกจ้าง กรณีถูกลูกจ้างฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย เนื่องจากเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 2. งานที่ปรึกษา สำนักงานกฎหมายของเราฯ ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพราะการมีที่ปรึกษากฎหมายที่ดี จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปด้วยความมั่นคง และ ไม่เสียเปรียบคู่ค้า เช่น การซื้อขายสินค้า เมื่อขายสินค้าให้ลูกค้าแล้ว หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ควรจะทำอย่างไร ในการซื้อขายและ ก่อนส่งมอบสินค้าควรจัดทำหลักฐานใดไว้บ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องดำเนินคดี หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ การ ชำระเงินควรชำระเป็นเช็คหรือให้เครดิต รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ส่วนกฎหมายแรงงาน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจได้ เช่น การเลิกจ้าง การกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการทำงานของ ลูกจ้าง เป็นต้น

  ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจ จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนทางธุรกิจและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในภายหลัง

 3. งานด้านนิติกรรมสัญญา สำนักงานกฎหมายของเรายังให้บริการด้านการร่างสัญญา การให้คำปรึกษา และ ตรวจสอบสัญญาทุกประเภท สัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาร่วมลงทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาซื้อ/ขาย สัญญาซื้อ/ขายสินทรัพย์ สัญญากู้ สัญญาการให้สินเชื่อ สัญญาแฟรนไชส์/ผู้แทนจำหน่าย สัญญาบริการ และสัญญาธุรกิจทุกประเภท

 4. งานด้านเร่งรัดหนี้สิน สำนักงานกฎหมายของเราฯ ให้บริการงานด้านการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ การเร่งรัดหนี้สินเพื่อรับชำระหนี้ จากลูกหนี้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาในการฟ้องดำเนินคดีในชั้นศาล


 5. การสืบทรัพย์ และการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล ในส่วนการสืบทรัพย์ และ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นขั้นตอนในการบังคับคดีตาม คำพิพากษาของศาล หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา สำนักงานกฎหมายของเราฯ จะดำเนินการสืบทรัพย์ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ว่า ลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรบ้าง แล้วจึงดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล เช่น ยึดที่ดินหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด แล้วนำเงินที่ขายมาชำระหนี้ การอายัดเงินเดือน เงินโบนัส

 6. การยัดเงินในบัญชีตามคำพิพากษาของศาล การอายัดเงินในบัญชีของลูกหนี้ ซึ่งงานด้านนี้สำนักงานกฎหมายของเราฯ มีทีมงานที่มีความรู้และมีความชำนาญ เนื่องจากทำงานด้านนี้ให้กับ บริษัทฯ มายาวนาน

 

3.บริการทางด้านนิติกรรม - สัญญา

งานด้านนิติกรรมสัญญา
การร่างสัญญา การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสัญญาทุกประเภท สัญญาผู้ถือหุ้น สัญญาร่วมลงทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาซื้อ/ขาย สัญญาซื้อ/ขายสินทรัพย์ สัญญากู้ สัญญาการให้สินเชื่อ สัญญาแฟรนไชส์/ผู้แทนจำหน่าย สัญญาบริการ และสัญญาธุรกิจทุกประเภท