การบรรยายฟ้องฐานเบิกความเท็จ

การบรรยายฟ้องฐานเบิกความเท็จ
โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าคดีที่จำเลยเบิกความอันเป็นเท็จนั้นเป็นข้อหาความผิดบทมาตราใดในพระราชบัญญัติดังกล่าวในคดีก่อน ประเด็นสำคัญของคดีก่อนมีว่าอย่างไร และคำเบิกความของจำเลยมีข้อสำคัญในคดีอย่างไร แม้โจทก์จะได้บรรยายฟ้องว่า "คำเบิกความของจำเลยเป็นการเบิกความเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีอาญาและเป็นข้อสำคัญในคดี เพราะเป็นคำเบิกความที่ศาลจะฟังลงโทษโจทก์ได้" ก็ไม่ครบองค์ประกอบ ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) พิพากษายกฟ้องโจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2192/2537

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเบิกความเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีอาญาโดยระบุว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดีในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร แต่โจทก์มิได้บรรยายว่าคดีที่จำเลยเบิกความอันเป็นเท็จนั้นเป็นข้อหาความผิดบทมาตราใดในพระราชบัญญัติดังกล่าว ประเด็นสำคัญของคดีมีว่าอย่างไร และคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญอย่างไร ดังนี้ ฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)
________________________________

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานของกรมศุลกากร จำเลยที่ 4 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจำเลยที่ 5 เป็นลูกจ้างและเป็นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 4จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 5 เบิกความในคดีอาญาหมายเลขดำที่7837/2525 คดีหมายเลขแดงที่ 15534/2525 ของศาลชั้นต้น ซึ่งโจทก์ถูกฟ้องในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร ว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้ามาเป็นสิ่งของที่ลักลอบนำเข้ามาโดยไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่เป็นความจริง ความจริงสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่โจทก์ซื้อมาจากพ่อค้าผู้ขายของในท้องตลาดซึ่งมีการซื้อขายกันต่อมาหลายต่อจนถึงโจทก์ โจทก์มีใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการซื้อขายโดยชอบด้วยกฎหมาย คำเบิกความของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ดังกล่าวเป็นการเบิกความเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีอาญาและเป็นข้อสำคัญในคดี เพราะเป็นคำเบิกความที่ศาลจะฟังลงโทษโจทก์ได้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177,179, 180, 83, 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมุล พิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องโจทก์เฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3และที่ 5 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ให้การปฎิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกมีว่า ฟ้องของโจทก์ในข้อหาเบิกความเท็จเป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 เบิกความเท็จต่อศาลในการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำที่ 7837/2525 คดีหมายเลขแดงที่ 15534/2525 ของศาลชั้นต้นโดยระบุรายละเอียดข้อความที่จำเลยดังกล่าวเบิกความ กับความจริงเป็นอย่างไร และว่าคำเบิกความของจำเลยดังกล่าวเป็นข้อสำคัญในคดีแม้โจทก์บรรยายฟ้องมาด้วยว่าคดีที่จำเลยดังกล่าวเบิกความอันเป็นเท็จนั้นมีข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร แต่โจทก์ก็มิได้บรรยายว่าเป็นข้อหาความผิดตามบทมาตราใดในพระราชบัญญัติดังกล่าว ประเด็นสำคัญของคดีมีว่าอย่างไร และคำเบิกความของจำเลยดังกล่าวเป็นข้อสำคัญอย่างไร ดังนี้ ฟ้องของโจทก์ในข้อหาเบิกความเท็จ จึงเป็นฟ้องที่ไม่ได้บรรยายถึงการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีจึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158 (5) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

( จเร อำนวยวัฒนา - อุดม มั่งมีดี - สุชาติ ถาวรวงษ์ )

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US