ฟ้องไล่เบี้ยลูกจ้างให้รับผิด | ละเมิดบุคคลภายนอก

ฟ้องไล่เบี้ยลูกจ้างให้รับผิด
นายจ้างฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างที่ทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ลูกจ้างขับรถส่งสินค้า(ร.ส.พ.)โดยประมาททำให้ทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหายนายจ้างชดใช้ให้บุคคลภายนอกไปแล้วบางรายการ ส่วนในรายการที่นายจ้างยังไม่ได้ชำระให้ผู้เสียหายจึงยังฟ้องทายาทของลูกจ้างผู้ตายไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3373/2545

นายจ้างจะเรียกให้ลูกจ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ลูกจ้างก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างได้ นายจ้างจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว จึงจะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวคืนจากลูกจ้างได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 426 นายบุญธรรมผู้ตายเป็นลูกจ้างโจทก์ขับรถส่งสินค้าโดยประมาท ทำให้ทรัพย์สินบุคคลภายนอกเสียหาย ศาลพิพากษาให้โจทก์และผู้ตายใช้ค่าเสียหาย เมื่อโจทก์ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นผู้เสียหาย โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสามในฐานะทายาทของผู้ตายชดใช้หนี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔,๐๗๙,๑๗๑.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นองค์การของรัฐมีวัตถุประสงค์รับขนส่งสินค้า นายบุญธรรม ปัญญาครอง เป็นลูกจ้างโจทก์ ได้สมัครเข้าทำงานตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ปรากฏตามใบสมัครงานเอกสารหมาย จ.๑ นายบุญธรรมถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ปรากฏตามมรณะบัตรเอกสารหมาย จ.๒ จำเลยทั้งสามเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายปรากฏตามคำร้องขอรับเงินของทายาทเอกสารหมาย จ.๓ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ผู้ตายขับรถบรรทุกเครื่องทำน้ำตาลจากคลองเตยไปจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตายประมาททำให้ของที่บรรทุกตกลงมาเสียหาย ผู้ว่าจ้างได้ฟ้องโจทก์เรียกค่าเสียหายต่อศาลแพ่ง คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.๔ โจทก์ได้ชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาไปแล้วเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๕ หนี้รายนี้โจทก์ให้ผู้ตายร่วมรับผิดเป็นเงิน ๖๗๒,๘๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๖ ผู้ตายผ่อนชำระแล้วบางส่วนคงเหลือหนี้อยู่ ๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๗ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๖ ผู้ตายขับรถส่งสินค้าโดยประมาททำให้สินค้าเครื่องทำน้ำเย็นตกลงมาจากรถได้รับความเสียหาย ผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๘ ต่อมาผู้เสียหายได้ฟ้องโจทก์และผู้ตายต่อศาลแพ่ง ศาลพิพากษาให้โจทก์และผู้ตายใช้หนี้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.๙ โจทก์คดีนี้ยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณา และโจทก์ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.๙ ก่อนฟ้องโจทก์เรียกร้องให้นายปุ่น ศรีสุราช ผู้ค้ำประกันในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ชำระหนี้ นายปุ่นได้ชำระหนี้ให้โจทก์อีก ๑๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๑๐ ผู้ตายมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จและค่าจ้างเดือนสุดท้าย โจทก์ได้นำเงินดังกล่าวไปหักชำระหนี้เก่าแล้วปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๑๑ เมื่อโจทก์ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.๔ ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไปแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกร้องให้จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นบุตรและทายาทของผู้ตายชำระหนี้จำนวนดังกล่าวคืนโจทก์ได้ ส่วนหนี้ตามคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.๙ โจทก์ยังมิได้ชำระให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๖ พิพากษาให้จำเลยทั้งสามในฐานะทายาทนายบุญธรรม ปัญญาครอง ผู้ตาย ร่วมกันชดใช้เงินจำนวน ๕๓,๖๒๗.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ (วันฟ้อง) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ แต่ไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่จำเลยทั้งสาม คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยแล้ว มีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงประการเดียวว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสามในฐานะทายาทของนายบุญธรรมผู้ตายร่วมกันชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.๙ ให้แก่โจทก์หรือไม่ ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.๙ ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เห็นว่า โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างของนายบุญธรรมผู้ตายซึ่งเป็นลูกจ้างจะเรียกให้ลูกจ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ลูกจ้างก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างได้นั้น โจทก์จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว จึงจะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ชดใช้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วคืนจากลูกจ้างได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๖ เมื่อโจทก์ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาเอกสารหมาย จ.๙ ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยทั้งสามในฐานะทายาทของผู้ตายชดใช้หนี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน.
( รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์ - วีรพจน์ เพียรพิทักษ์ - จรัส พวงมณี )
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 425 นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น
มาตรา 426 นายจ้างซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อละเมิดอันลูกจ้างได้ทำนั้น ชอบที่จะได้ชดใช้จากลูกจ้างนั้น

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US