ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาไม่ชอบ

ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน จำเลยยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ ในเรื่องค่าขึ้นศาล ซึ่งเท่ากับเป็นการฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ ในเรื่องค่าขึ้นศาลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ที่ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมาให้ศาลฎีกาพิจารณา ทั้งไม่ได้สั่งรับฎีกาคำสั่งเป็นการไม่ชอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3722/2553

ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่สั่งให้ตีราคาทุนทรัพย์ของที่ดินพิพาทและเรียกให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่ 7 มีนาคม 2548 จำเลยยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาลวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเท่ากับเป็นการฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 247 ที่ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมาให้ศาลฎีกาพิจารณา ทั้งไม่ได้สั่งรับฎีกาคำสั่งเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
________________________________

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นตีราคาทุนทรัพย์ของที่ดินพิพาท และเรียกให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งในส่วนคำฟ้องและฟ้องแย้งให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

จำเลยชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้คู่ความฟัง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่ให้จำเลยชำระค่าขึ้นศาลและให้คืนค่าขึ้นศาลที่จำเลยได้ชำระไปแก่จำเลย (ที่ถูก ยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาล)
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นออกหมายนัดพร้อมคู่ความให้มาศาลเพื่อตีราคาทรัพย์พิพาท คู่ความมาศาลตามรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความเกี่ยวกับราคาประเมินของที่ดินพิพาท ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่สั่งให้ตีราคาทุนทรัพย์ของที่ดินพิพาท และเรียกให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่ 7 มีนาคม 2548 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 (ที่ถูก ยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาล) วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเท่ากับเป็นการฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ที่ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมาให้ศาลฎีกาพิจารณา ทั้งไม่ได้สั่งรับฎีกาคำสั่งเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกคำร้อง (ที่ถูก ฎีกา) จำเลย ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นฎีกาแก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกานอกจากนี้ให้เป็นพับ

( สุรพันธุ์ ละอองมณี - สุรศักดิ์ สุวรรณประกร - ชำนาญ รวิวรรณพงษ์ )
ศาลจังหวัดลำปาง - นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายวัส ติงสมิตร

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US