ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาไม่ชอบ

ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน จำเลยยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ ในเรื่องค่าขึ้นศาล ซึ่งเท่ากับเป็นการฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ ในเรื่องค่าขึ้นศาลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ที่ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมาให้ศาลฎีกาพิจารณา ทั้งไม่ได้สั่งรับฎีกาคำสั่งเป็นการไม่ชอบ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3722/2553

ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่สั่งให้ตีราคาทุนทรัพย์ของที่ดินพิพาทและเรียกให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่ 7 มีนาคม 2548 จำเลยยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาลวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเท่ากับเป็นการฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 247 ที่ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมาให้ศาลฎีกาพิจารณา ทั้งไม่ได้สั่งรับฎีกาคำสั่งเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้
________________________________

คดีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นตีราคาทุนทรัพย์ของที่ดินพิพาท และเรียกให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งในส่วนคำฟ้องและฟ้องแย้งให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5

จำเลยชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้คู่ความฟัง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่ให้จำเลยชำระค่าขึ้นศาลและให้คืนค่าขึ้นศาลที่จำเลยได้ชำระไปแก่จำเลย (ที่ถูก ยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาล)
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นออกหมายนัดพร้อมคู่ความให้มาศาลเพื่อตีราคาทรัพย์พิพาท คู่ความมาศาลตามรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความเกี่ยวกับราคาประเมินของที่ดินพิพาท ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่สั่งให้ตีราคาทุนทรัพย์ของที่ดินพิพาท และเรียกให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่ 7 มีนาคม 2548 จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 (ที่ถูก ยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาล) วันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเท่ากับเป็นการฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ในเรื่องค่าขึ้นศาลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 5 ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ที่ศาลชั้นต้นส่งคำร้องมาให้ศาลฎีกาพิจารณา ทั้งไม่ได้สั่งรับฎีกาคำสั่งเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกคำร้อง (ที่ถูก ฎีกา) จำเลย ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นฎีกาแก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกานอกจากนี้ให้เป็นพับ

( สุรพันธุ์ ละอองมณี - สุรศักดิ์ สุวรรณประกร - ชำนาญ รวิวรรณพงษ์ )
ศาลจังหวัดลำปาง - นายชาญคณิต ตันพิริยะกุล
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายวัส ติงสมิตร