สัญญากู้เงิน

 

ทำที่…………………………………..

 

วันที่………..เดือน…………….…………..

 

                   ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ……………ปี…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้กู้” ขอทำหนังสือนี้ให้ไว้แก่บริษัท………………………………………………..จำกัด

สำนักงานเลขที่……………….ถนน…………………แขวง……………………เขต………………………..

กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ให้กู้”   เพื่อเป็นหลักฐานว่า:-

                     

     ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นจำนวน………………บาท             (……………………………………)

                             ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้

               

                      ข้อ 2.  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ…………………………………………....ต่อปีกำหนดส่งเป็นรายเดือน ทุก ๆ เดือน ภายในวันที่……………………….ของเดือนในเวลาทำงานของผู้ให้กู้แต่ถ้าวันกำหนดส่งดอกเบี้ยเช่นว่านี้ ตรงกับวันหยุดงานของผู้ให้กู้ ก็ให้เลื่อนไปส่งในวันเปิดงานที่ถัดไป ทั้งนี้หากผู้กู้ผิดนัดในการส่งชำระดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ทันที

               

                     ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงจะชำระหนี้ตามสัญญานี้ภายในวันที่…………………..เดือน..……………………...

..………….. แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดที่กล่าวมาก็ได้  ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควร และโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหตุ ผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ผู้กู้จะชำระหนี้ตามที่เรียกร้องทันที

                                                                                                                                                                                                                            ข้อ 4.  ผู้กู้สัญญาว่าถ้าผู้กู้ย้ายตำบลที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นตามสัญญานี้ผู้กู้มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน วัน มิฉะนั้นถือว่าผู้กู้ผิดสัญญาในข้อสาระสำคัญ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนโดยทันที

ข้อ 5.  ถ้าผู้กู้ผิดข้อตกลงในข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ ผู้กู้ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น บรรดาที่ผู้ให้กู้พึงได้รับอันเนื่องมาจากความผิดข้อตกลงของผู้กู้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือนเรียกร้องทวงถาม ดำเนินคดีและบังคับการชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกอย่างทุกประการ

                ผู้กู้ได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน,เดือน,ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ…………………………….ผู้กู้        

        (…………………………….)

 

ในนาม บริษัท……………………………จำกัด โดย

              ลงชื่อ……………………………ผู้ให้กู้

                     (…………………………….กรรมการ )

 

ลงชื่อ……………………………ผู้ให้กู้

       (…………………………….กรรมการ )

 

ลงชื่อ……………………………พยาน

       (……………………………..)

 

ลงชื่อ……………………………พยาน

       (……………………………..)

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US