ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา

ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 104/2502


มารดายกที่ดินและห้องทั้งหมดให้โจทก์ผู้เป็นบุตรและสั่งให้แบ่งที่ดินและห้องบางส่วนให้จำเลยซึ่งเป็นหลานด้วยโจทก์ก็แบ่งยกให้ตามที่มารดาสั่งดังนี้ถือว่าเป็นการยกให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาโจทก์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้


โจทก์ฟ้องว่า เมื่อ 19 ก.ค. 92 โจทก์ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินตราจอง 216 พร้อมห้อง 4 ห้อง ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ราคา 40,000 บาท ให้แก่จำเลย เมื่อ 2 ม.ค. 98 จำเลยประพฤติเนรคุณโจทก์ โดยกล่าวหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงและหมิ่นประมาทซึ่งหน้าจึงขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคืนการให้ที่ดินและห้องกลับมาเป็นของโจทก์


จำเลยต่อสู้ว่า การให้ของโจทก์เป็นการให้ตามข้อผูกพันหรือโดยหน้าที่ธรรมจรรยา กล่าวคือ ทรัพย์พิพาทเดิมเป็นของย่าจำเลยย่าจำเลยให้โจทก์แบ่งโอนให้แก่จำเลยรับแทนบิดาจำเลยซึ่งตายไปแล้ว จึงเรียกคืนไม่ได้ และจำเลยไม่ได้ด่าหมิ่นประมาทโจทก์


ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การให้รายนี้มิใช่ให้โดยเสน่หา โจทก์เรียกคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ พิพากษายกฟ้อง
โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน


โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาฟังว่า นางอ่วมเป็นมารดาโจทก์ และเป็นย่าจำเลยนางอ่วมได้ยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทก์ และได้สั่งไว้ว่าให้โจทก์แบ่งที่กับห้องแถว 4 ห้อง ตรงกลางให้จำเลย ต่อมา โจทก์ก็ได้แบ่งแยกยกที่และห้องแถวดังกล่าวให้จำเลย ภายหลังโจทก์ได้รับโอนมาไม่นาน และระหว่างนั้น นางอ่วมก็ยังมีชีวิตอยู่ การยกให้เช่นนี้ จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาโจทก์จะถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ พิพากษายืน

( ประวัติ ปัตตพงศ์ - ชวน สิงหลกะ - สารรักษ์ประนาท )


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 535 การให้อันจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านว่าจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ คือ
(1) ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้
(2) ให้สิ่งที่มีค่าภารติดพัน
(3) ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา
(4) ให้ในการสมรส

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
STILL NOT SURE WHAT TO DO?
We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.
Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US